Mijn klantenrekening
E-Mail Adres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

SITEMAP

home overons service contact mijn account winkelwagen
Bestsellers
01 Draaideurkast 180x80 cm
02 Draaideurkast 195x92 cm
03 Roldeurkasten 195x120x45 cm Eindhoven
04 stoel ISO zonder armleggers
05 Ladenkast A3 13 Ladig
06 Easy 3306 & 3307
07 Draaideurkast 120x92x42
08 Kantoortafel 180x80
09 stoel ISO met armleggers
10 Arena 3320
HOT Categories
01 Draaideurkasten
02 Roldeurkasten
03 Vergader Stoelen
04 Kantinestoelen
05 Hangmapkasten
06 Demontabele Kasten
07 Kantoortafel Kantinetafels
08 Tekening ladekasten
09 Postvakkenkasten
10 Lockers & Helmkasten
Algemene Voorwaarden
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Officewereld Webshop" : OfficeWereld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58812326.

- “Office image B.V.: OfficeWereld is een handelsnaam van Officeimage B.V.:

-"Koper": de (potentiële) koper van zaken en/of diensten van OfficeWereld.

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door OfficeWereld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van koper wordt door OfficeWereld uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, onze prijzen zijn ook exclusief bezorg- en montagekosten.
 4. OfficeWereld is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door OfficeWereld zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
Artikel 2. Offertes
 1. OfficeWereld is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
Artikel 3. Overeenkomst
 1. De koper is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. OfficeWereld behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de koper het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft OfficeWereld het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 4. Levertijd
 1. Alle door OfficeWereld genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan OfficeWereld bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient OfficeWereld schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door OfficeWereld opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval OfficeWereld de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van OfficeWereld op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de koper een e-mail, fax of brief aan OfficeWereld te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de koper geretourneerd.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. OfficeWereld zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal OfficeWereld de koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal OfficeWereld daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal OfficeWereld geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OfficeWereld kunnen worden toegerekend.
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft OfficeWereld naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de koper daarvan heeft.
 2. De vorderingen van OfficeWereld op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan OfficeWereld ter kennis gekomen omstandigheden OfficeWereld goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien OfficeWereld de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is OfficeWereld bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van OfficeWereld schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7. Afkoelingsperiode
 1. Nadat de koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met OfficeWereld te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan OfficeWereld te melden. De koper dient het product - na overleg met OfficeWereld - te sturen naar een door OfficeWereld vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De koper dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met OfficeWereld ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft herroepen, zal OfficeWereld deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat OfficeWereld het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. OfficeWereld behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van OfficeWereld of de leverancier van het product) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van OfficeWereld schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal OfficeWereld de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. OfficeWereld heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
Artikel 8. Uitvoering
 1. OfficeWereld zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van OfficeWereld, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Artikel 9. Vergoeding
 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
Artikel 10. Betaling
 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de koper een factuur van OfficeWereld niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van OfficeWereld op Koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11. Garantie
 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van OfficeWereld tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De koper is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van OfficeWereld, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang koper niet volledig aan zijn verplichtingen jegens OfficeWereld heeft voldaan.
 3. Ingeval OfficeWereld de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van OfficeWereld op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Artikel 13. Overmacht
 1. Indien OfficeWereld door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als OfficeWereld als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. OfficeWereld zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan OfficeWereld.
 2. Indien een klacht gegrond is zal OfficeWereld de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 15. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen OfficeWereld en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Snel zoeken
Geavanceerd zoeken
tweede hands inkoop en verkoop
Office Image kantoormeubelen verhuur
Telefonische informatie:
Maandag - vrijdag  09:00-17:00
Zaterdag geopend 10:00-15:00
Tel.: 010 230 99 44
betalingsmogelijkheden
Wat is er nieuw?
Roldeurkasten 105x100x45 cm Amersfoort
€ 360.00
€ 169.00
---------
Roldeurkasten 195x100 cm Soest
€ 420.00
€ 240.00
---------
Roldeurkasten 105x120x45 cm Breda
€ 360.00
€ 180.00
---------
Roldeurkasten 195x120x45 cm Eindhoven
€ 420.00
€ 245.00
---------
Copyright © 2007 OfficeWereld Kantoormeubelen.